اردو تفریحی جاغرق

این اردو برای همکاران و جوانان فرهنگی مجموعه در بهار 1399 در منطقه ییلاقی جاغرق برگزار شد

فهرست