اجرای تاتر تعزیه امام غریب 1398

در ایام شهادت امام رضا ع تاتر تعزیه امام غریب در بیش از 5 نقطه از ایستگاه ای استقبال از زاعر برگزار مورد استقبال تعداد زیادی از زاعرین عزیز قرار گرفت

فهرست