همکاری در تولید ماسک و الکل بهداشتی

با هماهنگی با دانشگاه امام رضا و دوستان جهادی در دانشگاه فردوسی مشهد اعضای گروه مهدی یاوران در تهیه .بسته بندی و اماده سازی ماسک و الکل ویژه گروه های حساس  همکاری نمودند

فهرست