اجرای همخوانی فاطمیه

این برنامه ویژه ایام دهه اخر فاطمیه اماده و در بازار ملل مشهد و مزار شهدای گمنام جبل النور کوهسنگی نیز برگزار شد

فهرست